Tutkimuslähteitä
 
7. Avohoito

 

2005
Juntheikki, Birgitta & Laine, Eeva & Mänkärlä, Päivi. Järvenpään kaupungin koti- ja laitoshoidon kotiuttamismalli. Laurea-amk,  Järvenpää 2005. Opinnäyte.

Korpi, Minna & Lindborg, Maria. Ikäihmisten elämä palvelukodissa. Laurea-amk,  Järvenpää 2005. Opinnäyte.

Levola, Sanna. Vanhusten kaltoinkohtelu. Satakunnan amk, Pori 2005. Opinnäyte.

Lindbäck, Riitta.  "Hyvä elämä - tästä olen aina haaveillut" :palvelutalo - ikäihmisen valinta. Pirkanmaan amk, Tampere 2005. Opinnäyte.

Niiranen, Päivi. Tiedonhallinta vanhusten turvapuhelinjärjestelmien palveluketjuissa. Kuopio, 2005. Pro gradu -työ : Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja -talouden laitos.

Onninen, Leena & Rantanen, Helena. Mukava asia kerääntyä ja kokoontua meidän kerhoon! : Rauhantupa-toiminnan merkitys vanhusten elämänlaadun ja voimaantumisen näkökulmasta. DIAK, Lahti 2005. Opinnäyte.

Palojoki, Antti. Sosiaali- ja vanhuspalveluiden laatu : case: Askolan kunnan kotipalvelu ja palvelukeskus Mäntyrinne. DIAK, Helsinki, 2005. Opinnäyte.

Rantapelkonen, Marjo. Perheissä tapahtuva vanhusten kaltoinkohtelu. Satakunnan amk, Harjavalta 2005. Opinnäyte.

2004
Jäämaa, Salla & Laukkanen, Heini. "Kuin kotiin tulisi pitkän ajan perästä" : tulotilanne uusien asukkaiden ja heidän omaistensa kokemana Palvelukoti Betelissä. Diakonia-amk, Lahti2004. Opinnäyte. http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Lahti2004/ba0b79_SallaJmaaHeiniLaukkanensyksy2004.pdf 

Kaikkonen, Taina. Yksilöllisyys vanhuksen ja omaisen kokemana asukkaaksi tulotilanteessa vanhusten palvelutaloon. Helsingin amk, Stadia 2004. Opinnäyte.

Koskinen, Marja-Liisa & Ovaskainen, Tarja. Vanhuksen hyvä kotiuttaminen sairaalasta : kotiuttamislomake tehostettuun kotihoitoon. DIAK, Pieksämäki 2004. Opinnäyte.

Koukkunen, Tarja, "Hyvin menoo" Iloa kotihoitoon -projektin väliarviointi. Vaasan amk, 2004. Opinnäyte.

Lehtonen, Kati. Vanhusten kaltoinkohtelu: kotisairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta. Satakunnan amk, Harjavalta 2004. Opinnäyte.

Marttila, Krista. Kotihoidon asiakkaan läheisyyden tarve hoitajan kokemana. DIAK, Helsinki 2004. Opinnäyte.

Metsämäki, Johanna & Paavilainen Pilvi. "Piänt arkuruutta täs pittää" : kotisairaanhoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden kokemuksia kaltoinkohtelusta. Satakunnan amk, Pori 2004. Opinnäyte.

Mäkinen, Maarit. Asiakaslähtöisyyden toteutuminen kotisairaanhoidon kotikäynnillä. Satakunnan amk, 2004. Opinnäyte.

Oila, Minna. Hoitotyön opiskelija sairaalasta kotiutuvan vanhuksen tukijana -projektin arviointi. Helsingin amk Stadia 2004. Opinnäyte.

Pelttari, Leena. Asiakaslähtöisyys Havukosken palvelukeskuksen kotihoidossa. Laurea amk, Vantaa. 2004. Opinnäyte.

Pesonen, Arja.  Ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus Kuusamon kaupungin ikäihmisten palveluopas. Rovaniemen amk, 2004. Opinnäyte.

Pöllänen, Katja. Autetuksi tulemisen kokemus kotihoidossa. DIAK,  Helsinki 2004. Opinnäyte.

Rajasalo, Marika & Sirén, Marika. Vanhusten hoitotyön laatu Mäntyrinteen palvelukeskuksessa : omaisten arvio. Hämeen amk, Forssa 2004. Opinnäyte.

Sollo, Niina. Iitin kunnan kotihoidon asiakkaiden vapaa-ajantoiminnan kiinnostuksen kohteet. Hämeen amk, Hämeenlinna 2004. Opinnäyte.

Tolvanen, Johanna. Iisalmen ikäihmisten palveluopas. Savonia-amk, 2004. Opinnäyte.

Weckman, Anne.  "Päivä kerrallaan - oman itsensä herrana" : asiakaslähtöisyyden toteutuminen Vilppulan kunnan kotipalvelussa. Pirkanmaan amk,  Tampere 2004. Opinnäyte.

Winter, Anita. Kotipalvelutyön ongelmatilanteita Kouvolassa. Kymenlaakson amk, Elimäki 2004. Opinnäyte.

2003
Havula, Katja & Holm-Rantala, Marja. Apuvälinetuutori asiantuntijana vanhustyössä. Kaarina Turun ammattikorkeakoulu 2003. Opinnäyte.

Honkavaara, Annika & Olawareju, Erja. Toimintaterapeutin työnkuva tehostetussa kotihoidossa. Helsinki Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Toimintaterapeutti AMK 2003. Opinnäyte.

Jalonen, Henriikka. Harjavallan kotisairaanhoidon merkitys vanhusasiakkaille. Satakunnan amk, Harjavalta, 2003. Opinnäyte.

Lönnberg, Mari. Sotainvalidien neuvontapalvelututkimus. Neuvontapalvelutyöntekijä mukana sotainvalidin arjessa. Pori Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan Harjavallan yksikkö, sosiaalipalvelujen ohjauksen suuntautumisvaihtoehto 2003. Opinnäyte.

Sirkkala, Kirsi. Oma koti kullan kallis kotihoidon palvelutarvekartoitus Juupajoen kunnassa. Mänttä Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Mänttä, Talouden ja hallinnon koulutusohjelma 2003. Opinnäyte. 

Tepponen, Pirkko. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pääkaupunkiseudulla tutkimus Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungeissa. Helsinki Helsingin yliopisto 2003. Lääketieteellinen tiedekunta,  yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto. Verkkokirja: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/laa/kliin/vk/tepponen/yli75vuo.pdf. Väitöskirja.

2002
Ahlqvist, Hanna. Kotoa laitokseen. Turku Turun ammattikorkeakoulu 2002. Opinnäyte.

Almari-Sundholm, Terhi. Toimintaterapia Stadian Seniorikeskuksessa kotikäyntien palvelukuvaus. Helsinki Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia  Toimintaterapeutti AMK 2002. Opinnäyte.

Halme, Pirjo. Hengellisyys Mathilda-kodin asukkaiden arjessa. Lahti Lahden ammattikorkeakoulu/diakonian instituutti 2002. Opinnäyte.

Helmijoki, Sari. Ikäihmisten muuttaminen ja asumismahdollisuudet oppaan tuottaminen palvelukeskus Elokaaren tarpeisiin. Seinäjoki 2002. Oppaan nimeke: Asukkaaksi Elokaareen: tietoa palvelukeskukseen muuttavalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäyte.

Kivelä, Eeva Maija. "Tultaisiin lähelle ihmistä" [Elektroninen aineisto]. Iäkkäiden ihmisten kokemuksia turvattomuudesta ja turvallisuudesta palvelutalossa. Jyväskylä Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos, 2002. Pro gradu.

Klasila, Kirsti & Luhtaniemi, Leena. Pudasjärven kunnan ikäihmisten asumispalveluyksiköiden esittelysivut projekti. Kemi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2002. Opinnäyte.

Lappalainen, Marja. Etnografia kuopiolaisten vanhusten kotona hoitamisesta. Kuopio Kuopion yliopisto 2002. Hoitotieteen laitos Lisensiaattitutkimus

Pentti, Erja. Hiljainen tieto vanhusten kotihoidossa. Tampere Tampereen yliopisto 2002. Pro gradu.

Roti, Maarit & Virtanen, Kristiina. 85 - vuotiaiden kotiavun tarve Kotkansaarella. Kotka  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2002. Opinnäyte.

Ruuska, Minna & Salmi, Mari. Kohtaamisia kotihoidon palvelukartoitustilanteessa. Tampere Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma 2002. Opinnäyte.

Österblad, Johanna. Liinahaan palvelutalon päivätoiminnan tarvekartoitus. Kaarina Turun ammattikorkeakoulu 2002. Opinnäyte.

2001
Heikkilä, Maritta & Perttula, Merja. Vanhuus ei tule yksin. Tutkimus Haaparannan ja Tornion kotipalvelun toiminnasta. Kemi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Iivonen, Eeva & Seppinen, Helena. Sopeutuminen Lauttasaaren vanhustentaloon. Helsinki Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Sairaanhoitaja AMK  2001. Opinnäyte.

Jaakkola, Hanna & Soidinmäki, Anne. Vanhustyöntekijöiden asenteet vanhusten seksuaalisuuteen. Kemi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte

Junkkari, Pauliina & Mäkelä, Hanna. Kyliltä koteihin Kylälyyti -projektin aloitusvaiheen tarkastelua. Lahti Lahden ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Kalliomäki, Minna. Esimiestyö vanhusten avohuollossa kotipalvelun ohjaajien ja kotisairaanhoidon esimiesten johtamistyylien ja -menetelmien sekä työnkuvien vertailua. Elimäki Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Laitila, Maija. "Kyllähän minä vielä itekin...". Ikääntyvien ohjautuminen kotihoidon palvelujärjestelmään Oulaisten seudulla. Rovaniemi Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö 2001. Pro gradu.

Levonen, Milja. Kohti asiakaslähtöistä kotipalvelua. Helsingin kaupungin kotipalvelu vanhusten tarpeisiin vastaajana. Elimäki Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Malinen, Auli. Avoterveyspalvelujen käyttö ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä 1914-1923 syntyneillä jyväskyläläisillä [Elektroninen aineisto]. Jyväskylä Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos 2001. Pro gradu. 

Mäki, Annukka & Pikkala, Sanna. Vanhusten tuettu palveluasuminen Vaasassa asukkaiden rajaus työntekijöiden ja heidän esimiestensä näkökulmasta. Vaasa Vaasan ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Niukkanen, Hanne & Turu, Kati. Ikääntyviin kohdistuva kaltoinkohtelu Kotkan kotipalvelun näkökulmasta. Elimäki Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Panula, Kristiina. Vanhusten hakeutuminen Saarenpään palvelukoteihin. Vaasa Vaasan ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Ruotsalainen, Piia. MUMPAPAT-projektin väliraportti. Kuopio Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

2000
Ahlroos, Sanna & Kuparinen, Britta & Laakso, Tarja.  Leppävaaran kotihoidon ensiapuopas. Espoo Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu 2000. Opinnäyte.

Karlsson, Liisa & Ruuska, Mia. Lähiökerhotoimintaa vanhuksille. Kaarina Turun ammattikorkeakoulu 2000. Opinnäyte.

Lahtinen, Johanna & Mäkelä-Koponen, Marja & Tanska, Anne. Kuusankosken kotisairaanhoidon palveluoppaan teoreettinen tausta. Kuusankoski Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2000. Opinnäyte.

Mulari, Miia & Saarikivi, Outi. Kotipalvelutyöntekijöiden näkemyksiä ikääntyvien lähisuhdeväkivallasta. Lahti Lahden ammattikorkeakoulu 2000. Opinnäyte.

Paajanen, Pirjo & Leena Reivari & Tuula Lahti. Avuntarve 75 vuotta täyttäneillä jyväskyläläisillä ja heidän saamansa apu [Elektroninen aineisto]. Jyväskylä Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos 2000. Pro gradu.

Paananen, Anne &  Stenberg-Lattu, Anneli. Kotipalvelutyöstä - kotihoitotyöksi. Työntekijöiden kokemuksia kotihoitotyöstä tämän päivän kotipalvelussa. Vantaa Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, Vantaa-instituutti, sosiaalialan koulutusohjelma 2000. Opinnäyte.

1999
Hietanen, Taina. Arki palvelutalossa: vanhusten palveluasumisen tarkastelua osallistuvan havainnoinnin perusteella. Helsinki Helsingin yliopisto, Sosiaalipolitiikka 1999. Pro gradu.

Himanen, Laura & Härkönen, Anne & Kuitunen, Arja. Vuosituhannen viimeinen käskynkkää-projekti Haukirannassa 1999. Mikkeli Mikkelin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö. Uudistuva vanhustyö, 1999. Opinnäyte.

Kinnunen, Minna 6 Lehtonen, Mia & Lehtonen, Tuula. Palveluliikenteen toiminta Kuopiossa. Kuopio Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 1999. Opinnäyte.

Kärki, Leila. Kun vain saisi olla kotonaan, ei ole muita toiveita. Asiakkaiden arvioita vanhuspalvelujen riittävyydestä. Iisalmi Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 1999. Opinnäyte.

Laitinen, Aila. Vertaileva arviointi vanhusten kotipalvelun asiakaslähtöisyydestä kahdessa kunnassa. Vaasa Vaasan yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1999. Pro gradu.

Rönn-Polojärvi, Eeva. Palveluasuminen. Esite  uiran palvelutalosta projekti. Kemi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 1999. Opinnäyte.

Tedre, Silva. Hoivan sanattomat sopimukset: tutkimus vanhusten kotipalvelun työntekijöiden työstä. Joensuu Joensuun yliopisto 1999. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 40. Väitöskirja.

1998
Kailasuo, Marko. Rajakylässä asuvien iäkkäiden liikkuminen kodin ulkopuolella. Kotipalvelujen käyttö ja tarve. Yhteydenpito sukulaisiin ja tuttaviin. Rajakyläprojekti, osa III. Oulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu fysioterapian suuntautumisvaihtoehto1998. Opinnäyte.

Tiitta, Päivi. Palvelutaloon muuttaminen vanhuksen kokeman turvallisuuden ja turvattomuuden kannalta. Helsinki Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikka 1998. Pro gradu.

Vento, Soili.  "Jokainen päivä elämisen arvoiseksi" Vanhusten kotipalvelu työntekijöiden kuvailemana Keski- ja Länsi-Virossa.  Helsinki: Suomen EACHH-toimikunta, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikka 1998. Pro gradu.

Yli-Kuha, Virpi. Vanhusten päivätoimintatarve Kuortaneella. Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Terveysalan yksikkö 1998. Opinnäyte.

takaisin sisällysluetteloon