Tutkimuslähteitä
 
24. Muita aihealueita

 

2005
Heiskanen, Tiina.  "Kyllä sieltä appuu saap ku tarvitsoop" : eläkeläis- ja vanhustyön tutkimus Hyvinkään seurakunnassa. DIAK, Järvenpää 2005. Opinnäyte.

Jalo, Anna & Sipilä, Reetta. Sosiaaliset pelurit vai raivokkaat addiktit? : tutkimus pelaamisesta ikääntyneen kokemana ja toiveita hoidosta. DIAK, Helsinki 2005. Opinnäyte.

Kanerva, Eva. Kelpaanko enää sinulle halattavaksi, rakastettavaksi? : kirkon työntekijöiden näkemykset ja kokemukset seksuaalisuuden käsittelemisestä ikääntyneiden sielunhoidossa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2005. Lisensiaattitutkimus : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Käytännöllinen teologia.

Kankaanmäki, Emmi & Savonen, Piia. Kotona asuvien ikäihmisten alkoholinkäyttö.  Mikkelin amk,  2005. Opinnäyte. 

Kuusela, Kati. Ikäin kutoma : ikäihmisten kulttuuritoimintamallin suunnittelu. Hämeen amk, Hämeenlinna 2005. Opinnäyte.

Loukusa, Anna-Kaisa. Frontotemporaalinen degeneraatio ja sanaston ongelmat. Oulu, 2005. Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos, suomen kieli.

Nuganen, Lilja & Gontcharov, Konstantin & Nuija, Margarita & Raku, Elena. Ikääntyneet venäjänkieliset maahanmuuttajat Suomen terveydenhuoltojärjestelmän asiakkaina. Laurea-amk, Otaniemi 2005. Opinnäyte.

Nyyssönen, Johanna. Vanhukset mediassa : analyysi ET-lehden artikkeleista. Kymenlaakson amk, Kouvola 2005. Opinnäyte.

Oikelmus, Tuula. Seniorit tavaratalojen peliautomaateilla. Turun amk 2005. Opinnäyte.

Pakarinen, Marja. Kohdattu, ulkopuolinen ja olematon vanhuus : diskurssianalyyttinen tutkimus vanhuudesta sanomalehdessä. Tampere: Tampereen yliopisto, 2005. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00430.pdf 

Palosaari, Elsa. Saattohoidossa olevan vanhuksen hengelliset tarpeet. DIAK, Helsinki 2005. Opinnäyte.

Ranki, Anne. Edessä terve vanhuus? : ikääntyvän kehitysvammaisen liikuntatottumukset ja sosiaalinen verkosto. DIAK, Helsinki 2005. Opinnäyte.

Räsänen, Tuija. Ikääntyvä maahanmuuttaja vanhustyön asiakkaana : miten monikulttuurisuus näkyy vanhustyössä? Kemi-Tornio amk, Kemi 2005. Opinnäyte.

Saarenmaa, Olga. Venäläisten vanhusten käsityksiä ja kokemuksia venäläisyydestä, surutyöstä ja käytetyistä selviytymiskeinoista. DIAK, Helsinki 2005. Opinnäyte.

Teinonen, Timo. Uskonnollisuus ja terveys iäkkäillä. Turku : Turun yliopisto, 2005. Väitöskirja.

Toivonen, Timo. Tietokonepeli hyvinvointiteknologisena sovelluksena : ikääntyneiden elämäntarinoiden tuottamismahdollisuudet tietokonepelissä. Hämeen amk, Hämeenlinna 2005. Opinnäyte.

2004
Aaltonen, Hannele. Sukupuolten väliset eläke-erot lakisääteisissä vanhuuseläkkeissä pohjoismaisen hyvinvointimallin maissa. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, kauppatieteiden . laitos, vakuutustiede. 2004.

Anttonen, Seija. Kartoitus Pieksänmaalla asuvien 60-75-vuotiaiden harrastustoiminnasta. DIAK, Pieksämäki 2004. Opinnäyte.

Hasel, Annette Elisabeth. Kysely- ja haastattelututkimus eläkeikäisen kuulokojeen käytön mittareina. Helsinki 2004. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Puhetieteiden laitos, Logopedia.

Havakka, Pauliina.  "Lakisääteisten vähimmäis- ja työeläkkeiden vertailu vanhuuseläkejärjestelmässä" .Tampere, 2004. Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto, oikeustieteiden laitos, vakuutustiede.

Hovi, Sari & Liukka, Tea.  Toivon kantajat : ikääntyneiden käsityksiä toivosta. Lappeenranta Etelä-Karjalan amk 2004. Opinnäyte.

Isomursu, Liisa. Vanhuskäsitys yleisessä kirjastossa. Informaatiotutkimuksen pro gradu -työ : Oulun yliopisto, Informaatiotutkimuksen laitos 2004.

Karuranta, Heidi. Diakoninen vanhustyö ja sen kehittämishaasteet Järvenpään seurakunnassa. DIAK, Helsinki, 2004. Opinnäyte.

Kormilainen, Hanna-Leena. Läsnäolon päiväkirja : sielunhoito vanhustyössä. Helsinki Diakonia-amk 2004. Opinnäyte. 

Koukka, Matti.  Markkinointi harmaantuvassa maailmassa. Turun ammattikorkeakoulu 2004. Opinnäyte.

Kylmälahti, Virpi.  "Tämmöstä päivä kerrallaan olemista" : haastattelututkimus Järvenpään seurakunnan diakonisen vanhustyön kehittämistarpeista. DIAK, Järvenpää 2004. Opinnäyte.

Laidinen, Elvira. Ikääntyvien inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kokemukset Suomen terveydenhuollon palveluista. Pirkanmaan amk, Tampere 2004. Opinnäyte.

Määttä, Inkeri. Ikääntyvien näkemyksiä matkailupalveluista. Lahden amk, 2004. Opinnäyte.

Peiponen, Arto. Päivittäistavarakaupan palvelut ikääntyneille ja ikääntyneiden palvelutarve Kuopion alueella. Kuopio Savonia am 2004. Matkailu- ja ravitsemisala. Opinnäyte.

Sankari, Anne. Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa : kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila. Jyväskylä : Minerva : Jyväskylän yliopisto, 2004. Väitöskirja.

Taskinen, Riitta & Tiikkainen, Anneli. "Kah - näin me elämme" : Inkeriläisten vanhusten diakoninen kohtaaminen Pitkärannan seurakunnassa. DIAK; Pieksämäki 2004. Opinnäyte.

Veistiö, Päivi. Diakoninen vanhustyö Paavalin seurakunnassa, sekä 75-vuotiaiden elämäntilanne ja suhde seurakuntaa. DIAK, Helsinki, 2004. Opinnäyte.

Viinamäki, Eeva-Maija. Vanhuus pakolaisnaisena Suomessa. Seinäjoen amk 2004. Opinnäyte.

2003
Haarala, Jaana. Iän heijastuminen hedonistiseen ostokäyttäytymiseen. Vaasa Vaasan yliopisto, markkinoinnin laitos 2003. Pro gradu.

Jarva, Mirja. Euro, riemu vai riesa euroon siirtymisen aiheuttamat ongelmat ikäihmisille. Lahti Lahden ammattikorkeakoulu 2003. Opinnäyte.

Paltemaa, Sirpa. Vanhusten ostokäyttäytyminen apuvälinemarkkinoilla. Helsinki Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 2003. Salainen opinnäytetyö 1.4.2003 - 1.4.2006.

Tapola, Katri. Seniorit mainoskuvissa vuosina 1972 ja 2002: vertaileva metafunktioanalyysi. Vaasa Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos, 2003. Pro gradu.

Vanhala, Marjatta. Ikääntyneiden kokemukset alkoholinkäytöstä. Kuopio Kuopion yliopisto 2003. Opinnäyte.

2002
Hokkanen, Anne. Omaehtoinen varautuminen vanhuspalveluissa vapaaehtoisen hoivavakuutuksen avulla. Tampere Tampereen yliopisto, kauppatieteiden laitos, vakuutustiede 2002. Pro gradu.

2001
Alamikkotervo, Marika. Entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen 1990-luvulla paluumuuttaneiden iäkkäiden naisten elämän kuvauksia. Järvenpää Laurea-ammattikorkeakoulu, Tuusulanjärvi-instituutti, sosiaalialan koulutusohjelma 2002. Opinnäyte. 

Havakka, Pauliina. Lakisääteisen vanhuuseläketurvan vähimmäis- ja työeläkkeiden kansainvälinen vertailu erääseen hyvinvointimalliluokitteluun kuuluvissa maissa. Tampere Tampereen yliopisto, yrityksen, taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos, 2001. Pro gradu.

Jetsu, Laura. Kahden maailman välillä: etnografinen tutkimus venäjänkarjalaisista hautausrituaaleista 1990-luvulla. Helsinki  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2001. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 853. Väitöskirja.

Lehtinen, Susanna & Rainio, Tarja. Sydän sinivalkoinen. Ikääntyvien suomalaisten siirtolaiskokemuksia Kanadassa. Kemi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2001. Opinnäyte.

Tuhkanen, Ulla. Tiedottaminen ja viestintä julkisessa vanhustenhuollossa: kontingenssi- ja valtateoreettinen tutkimus toimittajien, poliitikkojen sekä virkamiesten näkemyksistä Vaasan kaupungissa. Vaasa Vaasan yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaali- ja terveyshallinto 2001. Pro gradu.

Valkama, Merja. Eläkkeensaajien hoitotuki ja sen muutokset 1990-luvulla selvitys eläkkeensaajien hoitotuen määrällisestä kehityksestä suhteessa ikääntyvän väestön muutoksiin 1990-luvulla. Kuopio Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Liiketalous Tradenomi  2001. Opinnäyte.

2000
Karvonen, Marika & Salo, Anni. "Se oli meleko kuuma reissu". Kokemuksia sodasta ja siitä selviytymisestä sotaveteraanien kuvaamana. Oulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2000. Opinnäyte.

1999
Kiviharju, Tuire. Kohti ikäihmisen arkista mielialaa. Rovaniemi, Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiologia 1999. Pro gradu.

Kärkkäinen, Tanja & Momonen, Kaarina. Maahanmuuttajavanhukset ja suomen kieli: haastattelututkimus inkerinsuomalaisten, bosnialaisten ja vietnamilaisten vanhusten kielenoppimismotivaatiosta, sosiaalisista verkoista ja etnolingvistisestä identiteetistä. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, 1999. Helsingin yliopisto,  suomen kielen laitos 1999. Pro gradu.

Niskanen, Timo. Vanhuuden ajan hoitokuluvakuutus sosiaaliturvan kolmannen pilarin osana. Kuopio, Kuopion yliopisto, Yrittäjyyden ja johtamisen laitos 1999. Pro gradu.

Paasivaara, Leena. Apuhoitajat vanhusten hoitotyön tulkkeina -elämänkertatutkimus. Oulu Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos1999. Pro gradu.

1998
Kivimäki, Helena. Tutkimus yli 65-vuotiaiden seinäjokelaisten toimeentulotuen hakemisen syistä. Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan yksikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Terveysalan yksikkö 1998. Opinnäyte.

takaisin sisällysluetteloon